> Gratis verzending vanaf € 35 binnen Nederland
> Gratis deskundig advies van onze dierenarts
> Hoogwaardige kwaliteitsproducten
> Veilig online winkelen en betalen

Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden


Artikel 1. Definities
  1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 • Leverancier: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Handelsmaatschappij Kroeske B.V., statutair gevestigd te Dinxperlo en kantoorhoudende te (7091 HR) Dinxperlo, gemeente Aalten, aan de Helmkamp 56, gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland te Arnhem onder nummer 09044195 0000;
 • Overeenkomst:: De overeenkomst tussen Leverancier en wederpartij;
 • Voorwaarden: De onderhavige algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Handelsmaatschappij Kroeske B.V.;
 • Wederpartij: Iedere rechts- of natuurlijke persoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die met leverancier een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgename(n).
Artikel 2. Toepasselijkheid
  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen Leverancier en wederpartij waarop Leverancier deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, daaronder begrepen iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Leverancier en wederpartij, alsook werkzaamheden (inclusief diensten) door Leverancier verricht in opdracht van wederpartij.
  2. De toepasselijkheid van eventueel door wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, zodat op alle overeenkomsten tussen partijen uitsluitend de door Leverancier gehanteerde voorwaarden toepasselijk zijn.
  3. Afwijkingen op of van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
  4. Voor zover (onderdelen van) artikelen van deze voorwaarden nietig zouden zijn of vernietigd worden, gelden de overige (onderdelen van) artikelen onverkort.
Artikel 3. Aanbieding, offertes en totstandkoming overeenkomst
  1. Iedere door Leverancier gedane aanbieding en uitgebrachte offerte is geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt vermeld of in verband met die aanbieding of offerte een termijn voor aanvaarding wordt genoemd. Toezending van een aanbieding of een offerte, in welke vorm dan ook, verplicht Leverancier niet tot levering.
  2. Uitingen op de website van Leverancier met betrekking tot te verkopen zaken gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod en binden Leverancier niet.
  3. Indien een door Leverancier gedane aanbieding of uitgebrachte offerte uitsluitend of deels tot stand is gekomen op basis van door wederpartij verstrekte informatie, mag Leverancier vertrouwen op de juistheid en volledigheid van deze informatie. Wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van de bedoelde informatie.
  4. Overeenkomsten met Leverancier komen, tenzij vooraf tussen partijen anders overeengekomen, slechts op de navolgende wijzen tot stand:
 • ondertekening door Leverancier en wederpartij van een door Leverancier opgestelde schriftelijke overeenkomst;
 • schriftelijke vastlegging door Leverancier van met wederpartij gemaakte afspraken.
  1. Wijzigingen of aanvullingen op een overeenkomst, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk gedaan namens Leverancier, door personeel, vertegenwoordigers, verkopers of andere tussenpersonen zijn slechts bindend wanneer deze schriftelijk door een tot vertegenwoordiging bevoegde medewerker van Leverancier aan wederpartij worden bevestigd.
  2. Slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier kan annulering van een gesloten overeenkomst door wederpartij plaatsvinden. Voor zover Leverancier een annulering aanvaardt is wederpartij gehouden aan Leverancier een schadevergoeding te voldoen van minimaal 25% van de contractsom, onverminderd het recht van Leverancier op volledige vergoeding van schade.
Artikel 4. Prijzen en tarieven
  1. Alle door Leverancier vermelde prijzen in haar aanbiedingen, offertes en overeenkomsten zijn steeds exclusief B.T.W., verzekerings-, transport-, montage- en verpakkingskosten, invoerrechten, andere belastingen, alsmede exclusief heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
  2. De wijze van verpakking en verzending wordt door Leverancier bepaald. Verpakkingen worden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, niet door Leverancier teruggenomen.
  3. Alle door Leverancier gedane aanbiedingen en uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van prijswijzigingen, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
  4. Prijzen van Leverancier zijn mede gebaseerd op (kost)prijsbepalende factoren, geldend op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst. Wanneer na het tot stand komen van de overeenkomst één of meer (kost)prijsbepalende factoren een verhoging ondergaat, onder meer door een schommeling in de valuta, ongeacht of zulks voorzienbaar was ten tijde van het aanbod, heeft Leverancier het recht een evenredige verhoging aan de wederpartij in rekening te brengen, dan wel de overeenkomst te annuleren, zonder gehouden te zijn aan wederpartij schade te vergoeden.
Artikel 5. Levering en risico-overgang
  1. Een door Leverancier opgegeven levertermijn geldt tussen partijen als een termijn van levering bij benadering, niet als een fatale termijn. In geval van niet tijdige levering dient Leverancier door wederpartij in gebreke te worden gesteld alvorens in verzuim te kunnen geraken.
  2. De levertijd van Leverancier wordt verlengd met de duur van vertraging aan de zijde van wederpartij in de nakoming van diens verplichtingen uit de overeenkomst of eerder gesloten overeenkomsten met Leverancier.
  3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, wordt de levering geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat de te leveren goederen het magazijn van Leverancier verlaten. Vanaf het moment van levering zijn de goederen voor risico van wederpartij. De wederpartij aanvaardt dat Leverancier nimmer aansprakelijk is voor schade aan geleverde zaken vanaf het tijdstip van levering ongeacht of wederpartij de zaken op dat tijdstip in ontvangst heeft genomen. Wederpartij aanvaardt eveneens dat Leverancier nimmer aansprakelijk is voor schade aan geleverde zaken of personen ontstaan tijdens dan wel als gevolg van het laden of lossen van zaken dan wel schade veroorzaakt op de plaats waar de zaken door of namens Leverancier zijn bezorgd.
  4. Voor zendingen met een factuurwaarde van minder dan EURO 750,00 of bij een afwijkende wijze van levering op verzoek van wederpartij, zal door Leverancier een toeslag voor behandelings- en transportkosten in rekening worden gebracht. Bijzondere en/of door wederpartij gewenste verpakkingen worden eveneens aanvullend in rekening gebracht. De wijze van verzending en het middel van vervoer zijn ter keuze van Leverancier.
  5. De wederpartij is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen levertermijn af te nemen.
  6. Indien de wederpartij niet vóór het verstrijken van de levertermijn de goederen afneemt en/of weigert de goederen in ontvangst te nemen en derhalve in gebreke blijft om mee te werken in het ontvangst nemen van zaken, heeft Leverancier het recht om:
 • ofwel de goederen voor rekening en risico van de wederpartij, daaronder begrepen het risico van kwaliteitsvermindering, in haar magazijn of elders op te slaan. Door zodanige opslag worden de goederen geacht te zijn geleverd. Van deze opslag zal Leverancier onverwijld wederpartij schriftelijk in kennis stellen onder opgave van de opslag-, transport- en overige kosten zoals deze alsdan door wederpartij zijn verschuldigd;
 • ofwel zonder voorafgaande ingebrekestelling de overeenkomst, voor zover levering nog niet (geheel) is uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Leverancier om volledige vergoeding van de door haar geleden schade te vorderen. De geleden schade wordt gesteld op tenminste 50% van de verkoopprijs van het niet afgenomen gedeelte.
  1. Leverancier is steeds gerechtigd een overeenkomst middels deelleveringen uit te voeren.
  1. Overschrijding van de levertijd door Leverancier geeft wederpartij geen recht op schadevergoeding, ontbinding of opschorting van de eigen verbintenissen uit de overeenkomst of eerdere overeenkomsten, tenzij er sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid aan de zijde van Leverancier.
Artikel 6. Betaling
  1. Tenzij tussen partijen anders is overeengekomen, dienen alle betalingen bij levering contant te geschieden, behoudens in het geval op de door Leverancier uit te reiken factuur anders staat vermeld. Betaling dient te geschieden op een door Leverancier aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd, zonder dat aftrek, korting, opschorting of verrekening door wederpartij is toegestaan. Ook bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting aan de zijde van wederpartij niet op.
  2. Bij betaling per giro of bank geldt als datum van betaling de dag van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Leverancier.
  3. Door het verstrijken van de tussen partijen overeengekomen betalingstermijn is wederpartij van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Leverancier is niet verplicht wederpartij vooraf opmerkzaam te maken op het verstrijken van een betalingstermijn, tenzij anders is overeengekomen.
  4. Onverminderd de Leverancier verder toekomende rechten, is wederpartij aan Leverancier vanaf het moment waarop het verzuim van wederpartij intreedt verschuldigd een rentebedrag over de openstaande facturen gelijk aan de op dat moment geldende wettelijke handelsrente. Deze rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt gerekend.
  5. Voorts is Leverancier gerechtigd bij wederpartij in rekening te brengen alle in redelijkheid door Leverancier in verband met de niet- of niet tijdige nakoming door wederpartij van diens betalingsverplichtingen gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het opeisbare factuurbedrag, met een minimum van EURO 500,00, onverminderd het recht van Leverancier de werkelijke buitengerechtelijke kosten te vorderen, indien deze meer mochten bedragen.
  6. Leverancier heeft, ongeacht het door wederpartij aangeduide betalingskenmerk, het recht de door wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering op de in rekening gebrachte (buitengerechtelijke incasso)kosten, vervolgens in mindering op de opengevallen rente en tenslotte in mindering op de openstaande facturen, waarbij de oudste facturen worden geacht als eerste te worden voldaan.
  7. Leverancier heeft steeds het recht om zowel voor als na totstandkoming van de overeenkomst zekerheid te verlangen voor de betalingsverplichtingen van wederpartij, zulks onder opschorting van de verplichtingen aan de zijde van Leverancier in het kader van de tussen partijen gesloten overeenkomst, tot het moment waarop de betreffende zekerheid is gesteld; een en ander onverminderd het recht van Leverancier op nakoming, schadevergoeding en/of gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst en zonder dat enige rechterlijke tussenkomst dienaangaande is vereist. Voorts zal Leverancier dientengevolge nimmer tot enige (schade)vergoeding gehouden zijn.
Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
  1. Alle door Leverancier geleverde zaken blijven eigendom van Leverancier totdat wederpartij alle verplichtingen uit alle met Leverancier gesloten overeenkomsten volledig is nagekomen, dit ter beoordeling van Leverancier. Het eigendomsvoorbehoud strekt zich naast de hoofdsom mede uit over vorderingen tot schadevergoeding en rente.
  2. Wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
  3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is wederpartij verplicht Leverancier zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
  4. Wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
  5. Door Leverancier geleverde zaken, die krachtens het onder artikel 7.1 van deze voorwaarden bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. In geval van doorverkoop verplicht wederpartij zich eveneens onder eigendomsvoorbehoud (door) te leveren.
  6. Voor het geval dat Leverancier haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft wederpartij reeds nu de onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Leverancier of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Leverancier zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
Artikel 8. Onderzoek en reclame 8.1 Wederpartij is verplicht de geleverde goederen, inclusief de verpakkingen, terstond bij levering door Leverancier te controleren op tekorten en/of beschadigingen, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling van Leverancier dat de goederen ter beschikking van wederpartij staan.
  1. Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt indien ze binnen 4 dagen na de levering schriftelijk, middels een zo gedetailleerd mogelijke klachtbrief, bij Leverancier zijn ingediend, zodat Leverancier in staat is adequaat te reageren, een en ander onverminderd het bepaalde in de volgende leden. In het geval wederpartij niet tijdig reclameert, vervallen al zijn rechten en aanspraken, uit welke hoofde dan ook, ter zake van hetgeen waarover gereclameerd is of binnen die termijn had kunnen worden. Wederpartij wordt alsdan geacht het geleverde te hebben aanvaard. Reclames ingediend buiten de hiervoor bedoelde termijn worden niet meer in behandeling genomen.
  2. Onder reclames dienen te worden verstaan, alle klachten van wederpartij, ter zake van de hoedanigheid van een levering, niet zijnde afwijkingen ten aanzien van de technische uitvoering en het model die aan de fabrikant en Leverancier zijn toegestaan, voor zover deze de waarde van het geleverde niet ongunstig beïnvloedt.
  3. In geval van een gerechtvaardigde reclame is Leverancier verplicht de gereclameerde goederen zo spoedig mogelijk te vervangen of te crediteren na ontvangst en controle door Leverancier van deze goederen in het magazijn, zonder dat Leverancier aansprakelijk kan worden gesteld voor de geleden schade.
  4. Door het indienen van een reclame wordt de betalingsplicht van wederpartij ten aanzien van de in geschil zijnde goederen niet opgeschort.
  5. Gereclameerde zaken dienen slechts geretourneerd te worden wanneer Leverancier daarmee schriftelijk akkoord gaat. De kosten en het risico verbonden aan het franco verzenden van de goederen op het door Leverancier aangewezen adres en het opnieuw verzenden aan wederpartij, zijn voor wederpartij.
Artikel 9. Garantie
  1. Leverancier staat in voor de deugdelijkheid, alsmede de kwaliteit van de door haar geleverde en/of de door haar verwerkte goederen, een en ander met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden bepaald.
  2. Garantie voor, door Leverancier, elders ingekochte goederen wordt slechts gegeven indien en voor zover de desbetreffende fabrikant/leverancier garantie verstrekt.
  3. Garantieverlening geldt slechts jegens wederpartij zelf, niet jegens derden.
  4. Garantieaanspraken omvatten slechts het repareren of laten repareren van eventuele constructie- en/of fabricagefouten. Alle schade, zowel directe als ook indirecte, ontstaan door het niet naar behoren functioneren van de door Leverancier geleverde goederen, valt buiten de garantie.
  5. Aanspraken op garantie worden niet erkend, indien bij het gebruik van de door Leverancier geleverde goederen de fabrieksvoorschriften niet zijn opgevolgd, indien het geleverde voor andere dan de normale doeleinden wordt gebruikt, dan wel op onoordeelkundige wijze is of wordt behandeld, gebruikt of onderhouden.
  6. Reparatie van of wijziging aan het geleverde door wederpartij zelf zonder overleg of met toestemming van Leverancier, doet elke aanspraak op garantie vervallen.
  7. Indien wederpartij zijn verplichting(en) niet nakomt, wordt Leverancier als gevolg hiervan ontheven van haar garantieverplichtingen.
Artikel 10. Aansprakelijkheid 10.1 Leverancier is nimmer aansprakelijk voor geleden of te lijden schade door wederpartij of derden die al dan niet tot wederspartij in rechtsverhouding staan, tenzij de geleden schade het rechtstreeks gevolg is van grove schuld of opzet van Leverancier of door haar ingeschakelde derden. 10.2 In aanvulling op hetgeen hiervoor in art. 10.1 is bepaald, is de aansprakelijkheid van Leverancier beperkt tot nakoming van hetgeen waartoe leverancier zich heeft verbonden op grond van de garantiebepalingen, zulks met een maximum van EURO 2.500,00 per gebeurtenis. 10.3 Ter verdere beperking van aansprakelijkheid en gehoudenheid schade te vergoeden aanvaardt wederpartij dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt de schade waarvoor Leverancier verzekerd is, voor zover de schade door de verzekeraar van Leverancier wordt uitgekeerd. Voor zover de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, is Leverancier nimmer gehouden schade te vergoeden tot een hoger bedrag dan waarvoor de zaken zijn geleverd waarop de aansprakelijkheid berust. 10.4 Ongeacht hetgeen hiervoor in art. 10.1-10.3 is bepaald komt voor vergoeding nimmer in aanmerking door wederpartij dan wel derden geleden gevolgschade, bedrijfsschade, letselschade, schade door bedrijfsstoring, derven van inkomsten of schade veroorzaakt door Leverancier ingeschakelde derden, dan wel schade als gevolg van een ander gebruik van geleverde zaken, dan waarvoor de zaken zijn bestemd. 10.5 Wederpartij van Leverancier aanvaardt dat beperkingen van aansprakelijkheid zoals vastgelegd in deze voorwaarden tevens door werknemers van Leverancier of door haar ingeschakelde derden jegens wederpartij kunnen worden ingeroepen. 10.6 Wederpartij is gehouden zichzelf adequaat te verzekeren tegen schade in de ruimste zin des woords die het gevolg is of kan zijn van door Leverancier (in bruikleen) geleverde zaken of diensten, een en ander ongeacht of Leverancier zelf een verzekering tegen aansprakelijkheid heeft gesloten. 10.7 Jegens wederpartij of derden is Leverancier nimmer aansprakelijk voor fouten in door haar verstrekte tekeningen, berekeningen, bijlagen, productbeschrijvingen, beschikbaarheidgegevens, maten, specificaties en technische gegevens. Artikel 11. Vrijwaring
  1. Wederpartij vrijwaart Leverancier voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de wederpartij verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
  2. Wederpartij vrijwaart Leverancier voor aanspraken van derden ter zake van schade, welke verband houdt met of voortvloeit uit de door Leverancier uitgevoerde overeenkomst, indien en voor zover Leverancier daarvoor krachtens het bepaalde in artikel 10 niet jegens wederpartij aansprakelijk is.
Artikel 12. Overmacht
  1. Leverancier is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting uit hoofde van de met wederpartij gesloten overeenkomst, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. In die situatie is Leverancier gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten, zonder dat wederpartij en/of derden aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kunnen doen gelden.
  2. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Leverancier geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van Leverancier kan worden gevergd. Daaronder worden mede begrepen, doch niet uitsluitend: bedrijfsstoringen bij Leverancier, stakingen bij Leverancier, haar leveranciers of transporteurs, storingen, waaronder filevorming ongeacht de oorzaak, overheidsmaatregelen, het achterwege blijven van of vertraging bij leveringen aan Leverancier, brand, waterschade, storingen in de levering van energie dan wel storingen in communicatiemiddelen, storingen in hard- en software en vernieling aan eigendommen van Leverancier, in- of uitvoerbelemmeringen, alsmede diefstal.
  3. Indien door overmacht de levering door Leverancier aan wederpartij meer dan 4 maanden wordt vertraagd, is naast Leverancier ook wederpartij bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten, zonder dat wederpartij dienaangaande enig recht op schadevergoeding toekomt. Deze ontbinding strekt zich niet uit tot zaken die reeds geleverd zijn; deze dienen aan Leverancier te worden betaald met inachtneming van hetgeen is bepaald in artikel 6 van deze voorwaarden.
Artikel 13. Opschorting en ontbinding
  1. Onverminderd de aan Leverancier verder toekomende rechten en het elders in deze voorwaarden bepaalde, heeft Leverancier de bevoegdheid -zonder dat een nadere ingebrekestelling zal zijn vereist- de overeenkomst voor het onvervuld gebleven gedeelte door een daartoe strekkende buitengerechtelijke verklaring te ontbinden en is Leverancier bevoegd de onbetaald gebleven zaken te allen tijde zonder voorafgaand bericht en op kosten en voor risico van wederpartij terug te nemen, ingeval:
 1. wederpartij met de voldoening van zijn betalingsverplichting in verzuim is of in gebreke blijft;
 2. wederpartij surséance van betaling aanvraagt;
 3. het faillissement van wederpartij wordt aangevraagd;
 4. wederpartij de vrije beschikking over zijn vermogen en/of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest;
 5. op enig onderdeel van bezittingen en/of vermogen van wederpartij beslag wordt gelegd;
 6. wederpartij zijn bedrijf verkoopt of liquideert,
13.2 In geval van een (gedeeltelijke) ontbinding als bedoeld in het eerste lid van dit artikel heeft Leverancier recht op vergoeding door wederpartij van de dientengevolge door Leverancier geleden schade, zulks met een minimum van 50% van de verkoopprijs van de betreffende order. Artikel 14. Rechten van intellectueel eigendom 14.1 Wederpartij erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom op de door Leverancier of in opdracht van Leverancier geleverde producten, verstrekte of geproduceerde ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, matrijzen en modellen, weergegeven informatie, mededelingen en andere uitingen met betrekking tot de producten, berusten bij Leverancier, haar leveranciers of andere rechthebbenden. 14.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooirechten, auteursrechten, merkrechten, tekeningenrechten en modelrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden of concepten. 14.3 Tenzij anders overeengekomen behoudt Leverancier alle in artikel 15.1 bedoelde rechten van intellectueel eigendom, ook wanneer wederpartij daarvoor geheel of gedeeltelijk heeft betaald. 14.4 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier mogen de hiervoor vermelde rechten en voortbrengselen niet zonder schriftelijke toestemming van Leverancier door wederpartij direct of indirect worden nagemaakt, gekopieerd of aangepast, alles in de ruimste zin des woords, ongeacht of Leverancier voor het realiseren van deze rechten of voortbrengselen kosten bij wederpartij in rekening heeft gebracht. 14.5 Partijen komen overeen dat bij overtreding van één van de bepalingen van dit artikel, onverminderd het recht van Leverancier om volledige schadevergoeding te vorderen, door wederpartij een direct opeisbare boete verschuldigd is per overtreding groot EURO 2.500,00 voor iedere dag dat deze overtreding voortduurt. Artikel 15. Communicatie bij contracteren via e-mail of internet 15.1 Iedere communicatie tussen Leverancier en de wederpartij kan elektronisch plaatsvinden, behoudens voor zover daarvan in deze algemene voorwaarden of overeenkomsten of in de wet wordt afgeweken.
  1. De door Leverancier opgeslagen versie van een communicatie met de (mogelijke) wederpartij geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de wederpartij.
  2. Elektronische communicatie afkomstig van Leverancier, wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de (mogelijke) wederpartij wordt bewezen. Indien een communicatie afkomstig van Leverancier niet is ontvangen als gevolg van een afleverings- en/of toegankelijkheidsprobleem met betrekking tot de e-mailbox van de (mogelijke) wederpartij komt dit voor rekening van de (mogelijke) wederpartij, ook indien de e-mailbox bij een derde is gehuisvest.
Artikel 16. Informatieplichten leverancier bij contracteren via internet
  1. Wanneer partijen via e-mail of internet zaken doen, draagt Leverancier er zorg voor dat de algemene voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan wederpartij al dan niet elektronisch beschikbaar worden gesteld. De (mogelijke) wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de algemene voorwaarden en de overeenkomst door middel van de daartoe op de website dan wel in de browser van de wederpartij beschikbare faciliteiten en voor de toegankelijkheid van de opgeslagen kopie.
  2. Leverancier is niet gehouden eventueel gearchiveerde overeenkomsten te bewaren en algemene voorwaarden voor de wederpartij toegankelijk te houden.
  3. Via haar website stelt Leverancier de volgende informatie beschikbaar over de te leveren zaken te weten, informatie over inhoud, gewicht en Leverancier zelf.
  4. Leverancier wijst erop dat de wederpartij voor zover deze een natuurlijk persoon is die een onderneming drijft, een ontbindingsrecht toekomt indien Leverancier niet voldoet aan in de wet vermelde informatieplichten. Ieder eventueel specifiek ontbindingsrecht van de wederpartij op grond van schending van de informatieplicht dient binnen veertien dagen na de totstandkoming van een overeenkomst te worden uitgeoefend, behoudens voor zover de wet een andere termijn dwingend voorschrijft. Het ontbindingsrecht kan niet worden ingeroepen ten aanzien van bederfelijke waren of zaken die snel aan veroudering onderhevig zijn.
Artikel 17. Aanvullende bepalingen voor totstandkoming van een overeenkomst via internet /privacy voor contracteren via e-mail of internet
  1. De wederpartij wordt geacht kennis te hebben genomen van de privacyverklaring van Leverancier en in te stemmen met de daarin beschreven verwerkingen van diens persoonsgegevens.
  2. De wederpartij is ervan op de hoogte dat Leverancier de persoonsgegevens van wederpartij verwerkt, met inbegrip van gegevens over de activiteiten van de wederpartij op de website van Leverancier zoals bezochte pagina's, de tijd waarop verschillende onderdelen van de website werd doorgebracht, het internetadres van de website waar de wederpartij vandaan komt en producten of diensten die de wederpartij heeft besteld. Leverancier haalt deze gegevens op bij een databank die wordt gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst daaronder mede begrepen maatregelen om de dienstverlening aan de wederpartij te verbeteren en het verstrekken van informatie of aanbiedingen aan de wederpartij.
  3. De wederpartij is gerechtigd de gegevens die Leverancier over hem of haar heeft verzameld desgewenst in te zien en te corrigeren. Wederpartij heeft het recht Leverancier te verzoeken daarvoor in aanmerking komende gegevens van wederpartij te verwijderen of af te schermen. Leverancier zal op dit verzoek binnen vier weken beslissen na afweging van het betrokken belang van Leverancier en het privacybelang van de wederpartij. In geval van een besluit tot afscherming of verwijdering zal Leverancier de wederpartij informeren in hoeverre daardoor het gebruik dat de wederpartij van producten en/of diensten maakt, kan worden beperkt of verhinderd.
Artikel 18. Geheimhouding vertrouwelijke informatie 18.1 De wederpartij verbindt zich jegens Leverancier tot geheimhouding omtrent gemaakte afspraken over prijzen en alle andere tussen Leverancier en de wederpartij overeengekomen condities. De wederpartij is jegens Leverancier aansprakelijk voor alle schade die Leverancier lijdt als gevolg van schending door de wederpartij van het in dit artikel opgenomen beding. Artikel 19. Geschillen
  1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Leverancier partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
  2. Behoudens in het geval de wet dwingend anders voorschrijft, zullen alle geschillen, van welke aard ook, die tussen Leverancier en haar wederpartij mochten opkomen -het treffen van voorlopige of bezwarende maatregelen daaronder begrepen- worden berecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van Leverancier, onverminderd het recht van Leverancier te kiezen voor de door de wetgever aangewezen rechter.
Artikel 20. Vindplaats
  1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland te Arnhem op 13 juli 2009, onder nummer 09044195 0000, alsmede te raadplegen en te downloaden van de website www.kroeske.nl.
  2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals deze gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met wederpartij.
  3. Bij een discussie over de uitleg van één of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden is telkens de Nederlandse tekst bepalend.